Länk till Årsmötet start tid 14.30

Årsmötet använder Microsoft Teams klicka på länken för att ansluta

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUxMDU0ZjUtZmIxOS00Y2JmLTljN2ItMTdjMDc5NTJmNTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f1693b2-78ef-4c03-aa64-831699b9051c%22%2c%22Oid%22%3a%22e023d0a6-1d8d-4d07-90ae-bc88faa1c75e%22%7d